SingöAffären AB (publ) 

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

 2009 års aktieteckningar

 

 Bolagsordning

 

 

Bolagsstämma SingöAffären AB (publ)

 

 

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 28 augusti 2010 kl 13.00 i Singö Församlingshus.

 

Deltagande.

Rätt att delta i stämman har den, som senast måndagen den 23 augusti kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok.

 

Anmälan.

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till bolagsstamma@singoaffaren.se eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singö 1355, 760 45 Grisslehamn. Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer.

 

Fullmakt.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

 

Förslag till dagordning.

1.   Öppnande

2.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Val av två protokolljusterare

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.   Kommentar till verksamhetsåret

9.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning

13. Val av styrelse

14. Utseende av valberedning

15. Övriga ärenden

16. Avslutning

 

Övriga ärenden (punkten 15)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner, utfärda teckningsoptioner samt konvertibla förlagslån, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

 

Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas härnedan på hemsidan (singoaffaren.se)

samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal) inom kort.

 

Kallelse och dokumentation

Förutom att kallelse till bolagsstämman sker här, på SingöAffärens hemsida anslås i enlighet med bolagsordningen kallelsen i SingöAffären, Tempo Singö och annonseras i Dagens Nyheter (27/8)

samt i Post och Inrikes Tidningar (28/8 i Bolagsverkets webtidning).

 

Fullständig dokumentation kan skrivas ut härnedan eller avhämtas i pappersform från SingöAffären

 

 

 

Dokumentation och bilagor till ordinarie bolagsstämma 2010

 

Utskriftsbara dokument:

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

 

Vald av bolagsstämman den 17/10-09 med mandat till bolagstämman 2010.

 

Christer Blomquist

073-460 2400

 

Håkan Drevin

070-6368145

 

Anders Erneholm

070-887 3193

 

Sten Georgsson

070-580 20 45

 

Lennart Jaconelli

070-233 35 25

 

Irene Eriksson-Levenmark

070-6047112

 

Britta Lundqvist

070-763 65 83

 

Jan Åke Nordström

0730-511 827

 

Alf Sigwid

073-665 7410

 

Peter Wahlfort

070-643 1723

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd