SingöAffären AB (publ)

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

Mer om SingöAffären:

 

 Erbjudande om aktieteckning 

 

 Framtid i Singöbygden

 

 Varför en affär?

 

Framtiden och behovet av ny butik på Singö

 

Visioner för Singö och Fogdö - Levande Roslagsbygd

 

Singö har potential att med bibehållen särart och förstärkta kvaliteter utvecklas för att möta samtida förändringar och nya behov både i den egna bygden och från det omgivande samhället.

 

Den bofasta befolkningen, som idag uppgår till ca 370 personer, behöver öka, gärna till det dubbla, för att säkerställa öarnas kvaliteter med avseende på kulturell utveckling, socialt liv och service, kommunikationer, tillgång till skola och affär.

 

Den bofasta befolkningen behöver fler barnfamiljer för att garantera skolans fortbestånd.

 

Singöbor som åldras skall kunna bo kvar på ön också sedan de inte orkar eller vill sköta en egen fastighet. För detta krävs hyresbostäder som är utformade för att underlätta deras liv och sociala samvaro. 

 

Unga skall kunna etablera ett första eget boende, bilda familj och pröva att bo i en miljö som de uppskattar utan att redan från början köpa eller bygga ett eget hus. Också för denna grupp behövs hyresbostäder.

 

Fritidsboende skall uppmuntras att permanenta sitt boende på ön. Det skall gälla både familjer i produktiv ålder och äldre som väljer att som pensionärer bosätta sig i sina fritidshus.

 

Möjligheterna att driva verksamhet på Singö skall underlättas så att fler yrkes­verksamma bosätter sig på ön. För detta krävs bättre kommunikationer och service, utbyggda nätverk där yrkesverksamma kan stötta varandra, lokaler där gamla och nystartade företag kan etablera en produktiv arbetsgemenskap.

 

Kommunikationer, både kollektivtrafik och modern IT-kommunikation, behöver förbättras. Detta är lika viktigt för alla – företagare och distansarbetare, skolbarn och åldringar, fast boende och fritidsboende.

 

Singö behöver i möjligaste mån göra sig oberoende av omvärlden med avseende på energi- och elförsörjning. Vinden och vattnet finns i överflöd ­och är resurser att utnyttja. Det gäller för alla – bofasta och fritidsboende.

 

Singö behöver medverka till en gynnsam utveckling av naturmiljön. Målet skall vara att levas i balans med naturens resurser och förutsättningar. Det tradi­tionella odlingslandskapet behöver hållas öppet. Skogarna behöver skötas för god avkastning och som en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stränderna behöver hållas fria från att växa igen.

 

Tillgången till vattnet i form av bryggor och badplatser behöver garanteras för både bofasta och fritidsboende.

 

Singös framtid skall vara resultatet av ett nära samarbete mellan alla som bor på öarna, som bofasta eller fritidsboende, med företag och föreningar, med Norrtälje kommun, Stockholms landsting och län.

 

 

Behovet av ny butik

Bygden Singö, Fogdö är en liten men hållbar och bärkraftig marknad för en livsmedelsbutik. Trots ett litet antal bofasta personer finns det en framtid för lanthandel och åtminstone tre omständigheter talar för det. 

 

Historiken

På Singö har det funnits en lanthandel sedan urminnes tider och ända fram till hösten 2008. Anledningen till att dåvarande butik gick i graven var inte av ekonomiska skäl. Rörelsen lämnade ett positivt resultat varje år trots att nödvändiga utvecklingsmöjligheter saknades och trots att butikslokalen var långt ifrån rationell. Den tidigare butikens omsättningsnivå ligger till grund för bedömningen av att det finns möjligheter att bedriva en lanthandel på Singö även i framtiden. I en ny lokal finns också utvecklingsmöjligheter för ytterligare omsättningsökning bl a med stöd av ett bredare sortiment.

 

Det går dock inte att hävda annat än att det innebär ett omfattande åtagande att vara handlare i liten skala, vilket också ställer krav på att framtida förutsättningar måste riggas utifrån detta. Här erbjuds den framtida handlaren stöd från såväl kunder som SINGÖAFFÄREN  ABs aktieägare, där samtliga har ett gemensamt intresse av att ge butiken och handlaren allt tänkbart stöd.

 

Fritidsboende

370 bofasta invånare växer med faktor 1 till 10 sommartid. Mellan 3000 och 4000 fritidsboende berikar då bygden men inte bara under sommartid, utan också året runt. På Singö är begreppet ”deltidsboende” mer slående än på många andra håll. Fritidsbefolkningen är till stora delar väl förankrade i bygden genom släktskap och/eller lång historia av hemmahörande i bygden vilket ger en struktur där frekvent vistelse på Singö, Fogdö är betydligt mer omfattande än i typiska fritidsområden. Detta, tillsammans med avståndet till större tätorter för med sig att köpkraften ökar väsentligt, även långt över den utpräglade sommarsäsongen.

 

Framtiden

Levande Roslagsbygd ser många framtida möjligheter för bygden och därmed köpkraften att expandera framöver. Med en butik som navet i utvecklingen finns alla möjligheter att öka den fasta befolkningen med stora tal. Idag saknas bl a hyresbostäder, äldrebostäder, besöksnäring i högre grad och gemensamma lokaler för arbete och företagande, vilket tillsammans kan ge bygden en närmast svindlande utveckling. Den långsiktiga satsningen på en butik som beskrivs i detta dokument ger ovärderlig näring åt andra projekt, vilka i sin tur

kan bidra till en positiv utveckling av butiken.  

 

Bara att bygga och öppna en helt ny lanthandel är i det närmaste unikt och ger i sig värdefull uppmärksamhet åt både bygden och butiken.

 

 

Det mest uppenbara är kanske att värdera butikens betydelse och möjligheter utifrån nuläget.

 

Idag saknar Singö en butik för första gången i manna-minne. Utan butik avstannar utvecklingen för såväl bofasta som fritidsboende.

 

Det sociala värdet av att träffas vid affären saknar vi alla.

 

 

Levande Roslagsbygd

 

Singö och Fogdös intresseförening.

 

Den gemensamma viljan är att det, om möjligt ska bli ännu bättre att vistas på Singö och Fogdö, oavsett om man är fastboende, fritidsboende eller bara på besök för en kortare tid.

 

Föreningen har sedan 2006 arbetat med att underlätta för en fortsatt levande bygd.

 

Utveckling står högt upp på prioriteringslistan visionerna ska kunna bli verklighet krävs närmast att det finns en affär.

 

Mer om planer, visioner och projekt finns på

 LevandeRoslagsBygd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butikslokal

 

Idag finns redan en befintlig lokal på Singö. Den förra butikens lokal är ledig för uthyrning vilket kan ses som en möjlig väg för att öppna en lanthandel, dessutom med en lägre investering.

 

Den lokalen är i stort behov av renovering och saknar dessutom möjligheter att expandera vilket anses nödvändigt på sikt.

 

Investeringsbehovet i kombination med sämre framtidsmöjligheter som hindrar avkastning på investeringen är orsak till att projektet inte går vidare med den befintliga lokalen.

 

Projektet initierar byggnation av en helt ny butikslokal för att på sikt för kunna utveckla café, beredning, färdigmat, tilläggstjänster och inte minst för att kunna hantera de viktiga försäljningstopparna under sommar och helger.

 

Då marknaden för dagligvaror är begränsad behöver en lanthandel ständigt värdera möjligheterna till att addera fler tjänster och varor i verksamheten.

 

I en ny och rationell lokal kan dagens behov tillgodoses och dessutom möjliggörs framtida utveckling av såväl verksamhet som lokal.

 

Nya affären ska byggas på en tomt bara 100 meter öster om den förra affären.

 

 

 

Hämta hela informationen här!

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd